Goede betaalbare kinderopvang, wat gebeurt er na 2025?

Natuurlijk heeft het kabinet ook aangegeven wat zij in de jaren nà 2025 nastreeft met kinderopvang. Dat kinderopvang ook toegankelijk wordt voor kinderen van niet werkende ouders bijvoorbeeld. En dat kinderopvang 100% vergoed wordt door de overheid. Net als het onderwijs.

2028 is het jaar waarin mogelijk kinderen van niet werkende ouders naar de kinderopvang gaan. Denk aan studenten of ouders die door ziekte of mantelzorg niet kunnen werken kinderopvang eindelijk voor alle kinderen!

De overheid zou paal en perk moeten stellen aan het ‘wegsluizen’ van geld uit de kinderopvang door private equity. Want meer geld behouden voor de sector draagt logischerwijs bij aan een hogere kwaliteit van kinderopvang. Dat willen we toch voor onze kinderen?

Tenslotte denkt de BMK actief mee met de Cao Kinderopvang van de Toekomst. Want investeren in kwaliteit, professionele opvang, goede arbeidsvoorwaarden en hun human resources vinden maatschappelijke ondernemers belangrijk. Samen maken we onze kinderopvang steeds professioneler en verhogen we de kwaliteit doorlopend.

Wat levert goede kinderopvang op?

Voorsprong in ontwikkeling

Goede kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar levert veel op. Natuurlijk is het in de eerste plaats heel goed voor de ontwikkeling van kinderen. Op de lange termijn lopen de baten voor kinderen en voor de samenleving verder op als gevolg van de positieve effecten van kinderopvang op de schoolcarrière en loopbaan van de kinderen. Daarnaast, als ouders meer kunnen werken, levert dit meer belastinginkomsten op en minder kosten vanwege een dalend ziekteverzuim bij ouders.

Rijkere generatie

Kortom, investeringen in kinderopvang verdienen we als samenleving dubbel en dwars terug. Met een eenvoudiger systeem voor kinderopvang geven we alle kinderen een zelfde kans op een goede start. Dat is goed voor kinderen, voor ouders én noodzakelijk om onze samenleving en economie voor te bereiden op de toekomst. Dan is Nederland over 20 jaar een generatie rijker die samen kan groeien, werken en zorgen voor elkaar.

Kinderen zijn geen verdienmodel

Maatschappelijk kinderopvangorganisaties laten zien dat kinderopvang geen verdienmodel is maar een enorme kans om te investeren in de ontwikkeling van kinderen. Investeren in kinderen loont; iedere geïnvesteerde euro betaalt zich minimaal 5x terug want deze kinderen hebben meer succes op school en meer kans op een succesvolle loopbaan.

Alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar hebben daarom recht op maximale ontwikkelkansen, of hun ouders werken of niet. Inclusieve voorzieningen, waarin we achterstanden voorkomen en waar kinderen samen leren, spelen en zich ontwikkelen, leveren een bijdrage aan het vergroten van gelijke kansen. Zo gaan we de groeiende ongelijkheid tegen en dragen we bij aan betere ontwikkelingskansen voor de kinderen van nu en de volwassen van de toekomst.

De toekomst maken we nu!

Zo ziet de toekomst eruit!
Innovatieve, maatschappelijke initiatieven

Ieder kind heeft recht op optimale ontwikkelingskansen. Kinderopvang werkt samen met ouders en andere professionals rondom het kind. Dat kan op vele manieren. BMK leden zijn vooruitstrevende kinderopvangorganisaties die de kinderopvang van de toekomst nu maken! Een kleine greep uit de vele initiatieven:

Stichting kinderopvang Zeeuw Vlaanderen (Zeeland) – Pilot Gratis Kinderopvang

In de regio Zeeuws-Vlaanderen en in het bijzonder in de grensstreek met België is het peuteronderwijs al (voor een deel) gratis. De peuterklassen, hier startgroepen genoemd, worden bewust in hetzelfde gebouw geplaatst als de school. Zo is de overgang van peuterklas naar groep 1 niet zo groot. Dit allemaal om weerstand te beiden aan de concurrentie door Vlaanderen waar kinderen vanaf 2,5 jaar gratis naar school kunnen. Ook het onderwijs in de regio merkt dat de samenwerking met kinderopvang zijn vruchten afwerpt. Scholen zien de grote voordelen van een lage drempel tussen de opvang en school.

Vandaar dat Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen op 1 maart 2022 start met een proef ‘gratis kinderopvang” Twee dagen per week gratis opvang voor álle kinderen tot en met 12 jaar. Of ouders nu werken of niet. Het kinderopvangsysteem anno 2022 bleek te ingewikkeld. Deze pilot is een langgekoesterde wens van alle betrokken organisaties in de regio. Vandaar dat de organisatie een brief stuurde naar het nieuwe kabinet met als strekking dat Zeeuws-Vlaanderen kan dienen als proeflocatie voor gratis opvang voor de rest van Nederland. Een mooie aftrap van ‘gratis kinderopvang’ voor iedereen.

Stichting Kinderopvang Purmerend (Noord Holland) – High Tech BSO

Techniek en de digitale wereld maken een groot deel uit van onze toekomst. Bij BSO World of Xperience maken kinderen op een unieke manier kennis met de wonderlijke hightech wereld. Zij worden hierin ondersteund door pedagogische medewerkers en door échte game-, e-sports en creative tech professionals. Samen stimuleren zij het kind in het ontwikkelen van zijn of haar talent.

Door subsidie van de gemeente kan Kinderopvang Purmerend negen kinderen uit groep 8 helemaal gratis één middag per week, gedurende dit hele schooljaar, een plek aanbieden op onze nieuwe high tech BSO World of Xperience! Dat is de maatschappelijke gedachte!

Speelleercentrum De Wijde Wereld (Brabant) – Totaalconcept IKC

Deze organisatie is inmiddels landelijk bekend. De Wijde Wereld is een mooi voorbeeld waar onderwijs en kinderopvang volledig zijn geïntegreerd. Kinderen van 0 tot 13 jaar komen hier spelen en ontwikkelen en genieten van een rijke schooldag. Iedere dag van 7.00 uur tot 19.00 uur.
Kinderen van 0 tot 4 jaar spelen en leren in het kinderdagverblijf en kinderen van 4 tot 13 jaar spelen en leren binnen het dagarrangement waarbij zij zich samen met anderen ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en verantwoordelijke medemensen.

Bink Kinderopvang (Noord Holland) – aanpak na Corona-achterstanden met het onderwijs

Bink Kinderopvang zet zich in om met inzet van de NPO middelen, vertraging en problemen bij leerlingen aan te pakken. In deze actieagenda is een uitwerking gemaakt van de situatie binnen het Hilversumse onderwijs en de wijze waarop de NPO-middelen in Hilversum ingezet worden. Er is een analyse gedaan op basis van gesprekken met voorscholen, schoolbesturen, schooldirecties, de kindergemeenteraad en belangrijke maatschappelijke partners zoals de kinderopvang. Voor het opstellen van het actieplan NPO is afstemming geweest tussen de afdelingen jeugd, sport en cultuur van de gemeente Hilversum.

Dit initiatief is onderdeel van de Actieagenda NPO ‘De Hilversumse aanpak van corona-achterstanden’. en aanvullend op het actieplan Jeugd.

Maar er is zo veel meer!

Vlietkinderen (Leidschendam-Voorburg e.o.) laat op dit moment samen met het onderwijs, een Intergraal Kindcentrum bouwen dat eind 2022 klaar zal zijn. Dit IKC zal kinderen een doorgaande leer- en ontwikkellijn bieden.

Junis Kinderopvang (door heel Zuid Holland) heeft een prachtige locatie in Zoetermeer die zij het Speeltaalhuis noemen. Hier krijgen kinderen een extra steuntje in de rug om hun spraak- en taalvaardigheden te ontwikkelen. Zo worden zij op een leuke en uitdagende manier voorbereid op de basisschool.

Hoera Kindcentra (Weert) en omgeving heeft het initiatief ‘BSO voor iedereen’ waar alle kinderen tussen 4 en 8 jaar uit de stad één dag per week door subsidie van de gemeente gebruik kunnen maken van de BSO. Ook als ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Dat kan alleen als de overheid en gemeente weten dat geld voor kinderopvang ook volledig ingezet zal worden voor kinderen. En dat gebeurt, zeker weten, alleen bij maatschappelijke kinderopvang!

De wensen van ouders voor de kinderopvang van de toekomst

Welke wensen hebben ouders voor de toekomst?

Voor het onderzoek ‘Toekomst van de kinderopvang’ zijn door het Ministerie ook ouders geïnterviewd. Uit deze interviews komt een aantal concrete wensen van de ouders naar voren:

  • Langer zwangerschapsverlof: alle ouders geven aan dat de relatief korte periode van zwangerschapsverlof de combinatie van werk en zorg voor de kinderen onder druk zet. Zij pleiten daarom voor meer verlofuren voor beide ouders waarbij zij zelf kunnen bepalen hoe en wanneer dit wordt opgenomen.
  • Meer samenwerking tussen kinderopvang en basisschool: de mogelijkheden tot samenwerking tussen kinderopvang en bassischool worden volgens de ouders nog niet voldoende benut. Er is geen structureel overleg tussen professionals, terwijl sommige ouders denken dat hun kinderen hier wel baat bij zouden kunnen hebben.
  • Meer flexibiliteit en maatwerk: de ouders hebben behoefte aan flexibele kinderopvang die afgestemd is op hun persoonlijke behoeften en aansluit bij de thuissituatie. Dit betekent snelle en makkelijke communicatie, ruime openingstijden, flexibele haal- en brengmomenten en extra maatwerk bij anderstalige ouders.
  • De kinderopvangtoeslag moet eenvoudiger en alle ouders moeten er recht op krijgen: de ouders vinden het toeslagenstelsel te ingewikkeld en omslachtig. Bovendien vinden zij het niet goed dat het recht op kinderopvangtoeslag alleen geldt als beide ouders werken. Juist in moeilijke thuissituaties, waarbij ouders soms niet kunnen werken vanwege psychische problemen, is kinderopvang nodig om ouders te ontlasten en zijn ouders niet altijd in staat dit zelf te bekostigen.

Wensen die te vervullen zijn

Met de komst van een verruiming op (deels betaald) ouderschapsverlof is aan wens nummer één voldaan door de overheid. De kinderopvang en het onderwijs werken steeds intensiever samen. BMK, PO-raad en de VNKz zijn grote voorstanders hiervan. Hierbij is maatwerk belangrijk, hoge kwaliteit essentieel en de doorgaande ontwikkellijn vanzelfsprekend.

  • De meeste ouders vinden dat kinderen moeten leren door spelen en dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van hun kind.

  • 66% van de ouders denken dat ‘gratis’ kinderopvang voor meer kansengelijkheid zorgt.

  • Iets meer dan de helft van ouders vinden dat kinderopvang geheel gratis moet zijn voor de laagste inkomens.

  • Meer als de helft van de ouders is (heel) tevreden over de samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs. Ouders met kinderen op de bso zijn vaker zeer tevreden dan ouders die alleen gebruik maken van dagopvang.

    Conclusies & cijfers uit het MWM2 rapport i.o.v. Ouders & onderwijs

Informatie voor organisaties

Veelgestelde vragen

Beginnen met het lezen van deze hele website en stel een (klein) team samen om dit jaar te onderzoeken, volgend jaar een plan te maken en in 2024 het plan ten uitvoer te brengen. Denk daarbij aan onderzoek naar de mogelijke vraag naar kinderopvang rondom jouw locatie(s) en  hoeveel ruimte en personeel je daarvoor nodig hebt.

Belangrijk: doe het niet alleen maar neem contact op met collega’s in jouw regio. Misschien kunnen jullie samen een wervingsplan opzetten? Of met een opleiding afspraken maken omtrent scholing van (zij-)instromers. Denk breder dan je eigen branche, misschien ligt voor jouw organisatie de oplossing voor het personele vraagstuk wel in combinatiebanen met het onderwijs.

Voor de BMK is gastouderopvang een vorm van kinderopvang. Dus als we het hebben over kinderopvang, op de website, maar ook in al onze andere communicatie uitingen hebben we het ook over gastouderopvang. Als we spreken over dagopvang kan dat ook gaan over gastouderopvang 0-4 of peuterwerk en als we het hebben over bso kan dat ook gaan over gastouderopvang 4-12 jaar.

Kinderopvang is de generieke verzamelnaam. Iedere vorm van kinderopvang is voor ons even belangrijk.

Alle kinderopvangorganisaties doen mee. Dat moet ook wel, de wettelijke regelingen gaan in 2025 veranderen. Hoe de invulling van het beleid en de wet- en regelgeving zal zijn, daarvoor is het nu nog te vroeg. Maar wij zitten als vertegenwoordiger van de maatschappelijke kinderopvang zeker aan de overlegtafels voor en besluiten worden genomen.

Informatie voor organisaties

De toekomst maken we nu, en de verre toekomst laat nog even op zich wachten. Zodra we weten welke ambities van het kabinet werkelijkheid worden, lees je dat hier!

Downloads

Kamerbrief Wiersma ‘gedragseffecten kinderopvang’

Bekijk en download | PDF | 1,2 MB | november 2021

‘Investeren in kinderopvang loont’ – WomenInc liet doorrekenen wat dit oplevert.

Bekijk en download | oktober 2020

“Ik ben ziek dus mijn banenzoektocht stopte noodgedwongen.”

Bekijk en download | augustus 2020

Toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenning (Universiteit Utrecht en Sardes)

Bekijk en download | 1.217 KB | maart 2021